HAVATOR AB – Dataskyddsbeskrivning


Senast uppdaterad 02.01.2024

Avsikten med denna dataskyddsbeskrivning (”Dataskyddsbeskrivningen”) är att informera Användarna hur och varför Havator AB samlar in och använder Användarnas personuppgifter för skötsel av kundförhållandet, marknadsföring av Havators produkter och tjänster och för att erbjuda webbplatsen www.havator.se (”Webbplatsen”). Användarna kan vara företrädare för Havators kundbolag, företrädare för potentiella kundbolag, eller personer som besöker webbplatsen (”Användaren”).

1. Personuppgiftsansvarig

Havator AB (”Havator”) är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Havator ansvarar för att personuppgifterna behandlas i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning och den gällande dataskyddslagstiftningen.

I dataskyddsärenden är den främsta kontaktpersonen:

Lari Niemi

2. Rättslig grund och ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Havator behandlar sina Användares personuppgifter för flera ändamål som beskrivs nedan.

2.1 Kundförhållande

Havator behandlar personuppgifter för att sköta och upprätthålla kundförhållandet och för att hantera kundkommunikation och kontakt. För att kunna erbjuda Havators produkter och tjänster samt hantera och leverera beställningar förutsätts behandling av personuppgifterna. Till denna del grundar sig behandlingen av personuppgifterna i första hand på ett avtal som ingåtts mellan kundbolaget och Havator, i vilket ingår åtgärder som vidtagits för att kunna ingå avtalet och den behandling av personuppgifterna som hör till det.

2.2 Marknadsföring och Webbplatsen

Användarens personuppgifter kan användas för markandsföringsändamål och för att Webbplatsen ska kunna erbjudas. Användarens personuppgifter kan samlas in och användas ifall Användaren är i kontakt med kundtjänsten, beställer nyhetsbrevet, deltar i en tävling eller i övrigt visar intresse för Havators verksamhet, till exempel vid mässor och evenemang. Användarens personuppgifter kan användas för att skicka elektronisk marknadsföringskommunikation. Behandlingen av personuppgifterna grundar sig till denna del på Havators berättigade intresse, vilket är att marknadsföra Havators produkter och tjänster samt erbjuda Användarna väsentlig information om tjänsterna och produkterna på Webbplatsen.

2.3 Produkt- och tjänsteutveckling

Havators mål är att erbjuda produkter och tjänster av hög kvalitet. För detta ändamål kan Havator använda Användarens personuppgifter för att analysera marknaden, användargrupper, Webbplatsen, produkterna och tjänsterna för att förbättra kvaliteten på produkterna och tjänsterna och för att förbättra kunderfarenheten. Denna behandling av personuppgifterna baserar sig på Havators berättigade intresse att utveckla sin affärsverksamhet och producera bättre produkter och tjänster.

Havator använder sig av cookies och andra motsvarande tekniker för marknads- och statistikföringsändamål, för Webbplatsens funktionalitet samt för att förbättra kvaliteten och användarerfarenheten. Läs mer om cookies här.

2.4 Datasäkerhet

Havator kan behandla personuppgifterna för att säkra Webbplatsens och datasystemens datasäkerhet. Havator upprätthåller datasäkerhetsåtgärder för att säkerställa uppgifter som hör samman med affärsverksamheten, inklusive personuppgifter, för att säkerställa tillgången till tjänster rörande affärsverksamheten samt för att förhindra och reda ut brottslig verksamhet. Vidtagandet av datasäkerhetsåtgärderna förutsätter också till en begränsad grad behandling av Användarnas personuppgifter. Till denna del baserar sig behandlingen av personuppgifterna på Havators berättigade intresse att säkra de datasystem och uppgifter som är centrala för affärsverksamheten, inklusive Användarnas personuppgifter.

2.5 Behandling av personuppgifter inom koncernen

Användarnas personuppgifter kan behandlas inom Havators koncern av ett annat koncernbolag. I så fall baserar sig behandlingen av personuppgifterna på Havators berättigade intresse att ordna och administrera kundförhållanden, marknadsföring, och datasäkerhetsåtgärder inom koncernen på ett tillbörligt och praktiskt sätt.

3. Personuppgifter som samlas in

3.1 Kundförhållande

Havator kan för att sköta kundförhållandet behandla Användarnas personuppgifter. Havator får regelrätt de personuppgifter som behandlas direkt från Användaren själv i samband med en beställning och/eller leverans, bland annat följande personuppgifter

 • Användarens namn, ställning/titel och kontaktuppgifter;
 • kundbolagets uppgifter, såsom kundbolagets namn, FO-nummer och kundnummer;
 • uppgifter om kundavtalsförhållandet, såsom information om en beställning, start- och slutdatum och information om fakturering; och
 • kundkommunikation och annan kontakt som har att göra med beställningen och leveransen.

3.2 Marknadsföring

Havator kan behandla personuppgifterna från potentiella kunder och deras företrädare för marknadsföringssyften, när Användaren kontaktar kundtjänsten eller beställer ett nyhetsbrev eller deltar i en tävling på en mässa eller ett annat evenemang. Havator får regelrätt de personuppgifter som behandlas från Användaren själv. Havator kan samla in följande personuppgifter

 • Användarens namn, ställning/titel och kontaktuppgifter;
 • kundbolagets uppgifter, såsom kundbolagets namn och bransch;
 • orsaken till kontakten och uppgifter som hör därtill; och
 • beställda nyhetsbrev och/eller evenemang som deltagits i.

3.3 Användning av webbplatsen

Havator kan automatiskt behandla tekniska uppgifter i samband med användningen av Webbplatsen när Användaren navigerar på webbplatsen, till vilka hör bland annat följande personuppgifter

 • IP-adress, enhetens ID, enhetens modell, operativsystem och inställningar; och
 • tidsstämplar och logguppgifter som rör användningen av Webbplatsen

Havator har också möjlighet att samla in information om besök med hjälp av cookies och andra motsvarande tekniker för marknads- och statistikändamål, detta för att följa upp anonym statistik, som hjälper oss att förstå hur användarna använder sig av webbplatsen och för att göra den mer användarvänlig. Läs mer om cookies här.

3.4 Andra källor

Havator kan ibland samla in Användarnas personuppgifter från andra källor, såsom offentligt tillgängliga källor och tredje parter, såsom marknadsföringsbolag eller sociala media.

4. Överlåtelse av uppgifterna

Havator kan överlåta sina Användares personuppgifter till tredje parter i följande situationer:

 • till Havators andra koncernbolag för ovan nämnda ändamål;
 • till pålitliga tjänsteleverantörer, som arbetar för Havators räkning och som inte har en självständig rätt att använda personuppgifter som Havator överlåter till dem.  Havator kan till exempel använda IT-leverantörer för att upprätthålla sina datasystem, marknadsföringsbolag för att främja marknadsföringen eller indrivningsfirmor för att driva in fakturor;
 • när lagen kräver det, såsom för svaromål påstämning eller i samband med en rättegång;
 • ifall Havator är part i en fusion eller försäljning av affärsverksamhet;
 • när vi uppriktigt anser att det är nödvändigt att överlämna uppgifterna för att säkra våra rättigheter, för din och andras trygghet, för att undersöka brott eller för att svara på myndigheters begäran.

5. Internationell dataöverföring

Havator eller dess koncernbolag eller serviceproducenter kan behandla personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I så fall använder vi oss av tillbörliga och standardiserade skyddsmekanismer, såsom standardavtalsklausuler som den Europeiska kommissionen godkänt, som tillåter överföring av personuppgifter till tjänsteproducenter i tredje länder. Våra tjänsteproducenter i Förenta staterna har förbundit sig till det så kallade Privacy Shield-arrangemanget mellan EU och USA. Mer information om Privacy Shield-programmet som utvecklats av USA:s handelsdepartement och Europeiska kommissionen och principerna om behandlingen av personuppgifter i det finns här.

6. Lagring av uppgifter

Havator lagrar enbart Användarnas personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att verkställa de ändamål som beskrivits i denna Dataskyddsbeskrivning, varefter uppgifterna förstörs, ifall inte annat krävs av lagstiftningen eller på grund av parternas avtalsbaserade rättigheter eller skyldigheter att förvara personuppgifterna en längre tid.

I regel är lagringstiderna följande:

 • Personuppgifter rörande kundförhållanden lagras så länge kundförhållandet varar, och därefter så länge som förutsätts enligt avtalets rättigheter och skyldigheter, till exempel för att sköta fakturering, eller så länge som lagstiftningen förutsätter, till exempel bokföringslagen.
 • Personuppgifter insamlade för marknadsföringsändamål raderas efter att det gått två år från det att parterna senast haft kontakt, ifall inte avtalets rättigheter och skyldigheter eller lagstiftningen förutsätter att personuppgifterna lagras. Användarens rättigheter när det gäller marknadsföring beskrivs i stycke 7 i denna Dataskyddsbeskrivning.

7. Rättigheter

Användaren har rätt att få tillgång till personuppgifter som gäller hen själv, rätta och uppdatera personuppgifterna om hen själv, samt begära att personuppgifternas behandling begränsas i enlighet med vad som föreskrivs i den tillämpbara dataskyddslagstiftningen. Därtill kan Användaren begära att hens personuppgifter raderas. Märk väl att det inte nödvändigtvis är möjligt att radera alla personuppgifter medan ett avtalsförhållande är i kraft, eller på grund av skyldigheter som föreskrivs av lagstiftningen eller avtalsförhållandet.

Användaren har rätt att motsätta sig behandling som baserar sig på ett berättigat intresse. Användaren har rätt att förbjuda att personuppgifterna används för direktmarknadsföringssyften.

Användaren har rätt att få tillgång till personuppgifter som berör hen själv i ett strukturerat format som är i allmän användning och maskinläsbar, samt överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig inom ramarna och i enlighet med tillämpbar dataskyddslagstiftning. Denna rätt gäller personuppgifter som Användaren själv överlåtit, och som har insamlats utifrån Användarens samtycke eller ett kundavtalsförhållande. Rätten till dataportabilitet gäller inte sådana personuppgifter som behandlas på basis av en lagstadgad skyldighet.

Ovan nämnda begäran kan skickas per e-post till adressen: dataskydd@havator.com.

Användaren har rätt att framföra en klagan till den nationella tillsynsmyndigheten, ifall Användaren anser att man vid behandlingen av hens personuppgifter har brutit mot dataskyddslagstiftningen.

8. Dataskydd

Havator använder tillbörliga tekniska och organisatoriska dataskyddsåtgärder för att skydda personuppgifterna från att försvinna, förstöras, missbrukas och för att förhindra att otillbörliga personer får tillgång till dem. Havator begränsar tillgången till personuppgifterna till enbart sådana anställda och uppdragstagare som på grund av sina arbetsuppgifter har behov av uppgifterna i fråga, samt till tjänsteproducenter som enbart kan behandla personuppgifterna enligt Havators anvisningar. Alla personer som har tillgång till personuppgifterna har tystnadsplikt.

9. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten till att ändra och uppdatera Dataskyddsbeskrivningen. Ifall vi gör ändringar i denna Dataskyddsbeskrivning, informerar vi om saken på Webbplatsen, där du också hittar den senaste versionen av Dataskyddsbeskrivningen.

10. Kontaktuppgifter

I frågor som gäller dataskyddsbeskrivningen eller de personuppgifter om Användarna som Havator lagrar, kan Användaren ta kontakt med Havators kontaktperson per e-post lari.niemi@havator.com.