Hållbarhet

Hållbarhet som konkurrensfördel

Som den ledande aktören har vi som mål att aktivt medverka i att skapa verksamhetsmodeller med hållbarhet i centrum. Denna målsättning är synlig i vårt sätt att kontinuerligt bedöma vår inverkan på vår personal, samhället och miljön. Vårt uppdrag är att driva på förändringen inom vår bransch genom att utmana rådande normer, genom att förbättra resursutnyttjandet genom hela värdekedjan och genom att kontinuerligt bedöma effektiviteten av valda åtgärder.

Havator hållbarhetsprogram består av tre huvudteman:

Hållbarhet grundar sig i företagskultur

God bolagsstyrning är en förutsättning för hållbarhet och står i centrum för Havators verksamhet. En god bolagsstyrning skapar också en stark grund för att kunna uppnå goda ekonomiska resultat. För Havators del är grundbyggstenarna för en god bolagsstyrning en kompromisslös säkerhetskultur, en stark uppförandekod och omfattande certifiering av verksamhetens samtliga delar.

Säkerheten först – certifiering som garant för kvalitet

På Havator står säkerhet och arbetsmiljö i centrum i allt vi gör. Säkerhet skapar en stomme för att leverera tjänster effektivt och med hög kvalitet.

Havators verksamhetssystem är uppbyggt och certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. Det av ackrediteringsorganet Det Norske Veritas (DNV) utfärdade och granskade certifikatet fungerar som stående bevis på Havators kvalitetsstämpel.

Havator ISO certifikat

Uppförandekod

Havators uppförandekod genomsyrar hela bolagets värdekedja. Den koncernomfattande uppförandekoden omfattar såväl underleverantörer, samarbetspartners samt i ökande grad även kunder.

Bekanta dig med uppförandekoden.

Rapportera missbruk

Principer för säker hantering av personlig information

Datasäkerhet är en hederssak för Havator. Havator har infört ändamålsenliga tekniska och organisatoriska datasäkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter förstörs, missbrukas eller hamnar i fel händer. Med hjälp av kontinuerlig utbildning av vår personal försäkrar vi oss att vi håller oss ajour om den allmänna utvecklingen inom datasäkerhet.

Bekanta er närmare med våra datasäkerhetsprinciper här.

Våra val har en effekt

Vi tror på att varje bolag kan med aktiva val minska sin miljöpåverkan. Havators klart största miljöpåverkan är utrustningens energikonsumtion. Utöver att målmedvetet minska på miljöpåverkan av vår egna verksamhet vill vi utvidga miljöarbetet till frågor som vi inte själva direkt kan påverka. Därför stödjer vi noga utvalda samarbetspartners i deras långsiktiga miljöarbete.

Internt arbetar vi aktivt för att minska miljöpåverkan samt att vara en trygg leverantör som uppfyller miljökrav.

  • Vi optimerar våra transporter för att minska miljöpåverkan, vilket också är kostnadseffektivt för kunder. Vårt stora antal depåer gör att vi har nära till projekten och kan korta nödvändiga transporter.
  • Havator förnyar maskinparken kontinuerligt via investeringar i nya kranar med renare motorer och miljöoljor.
  • Vi minimerar användning av kemikalier på depåerna och byter löpande ut kemikalier mot mer miljövänliga alternativ.
  • I samtliga mobilkranar finns sanerings kit för att minimera skador, ifall läckage skulle uppstå.
  • För att skydda känslig mark, har vi specialutrustning för att sprida marktrycket.

Havator stödjer Östersjöns välmående

Vad skulle Norden vara utan Östersjön? Havator har en gång i tiden byggts genom nordisk kultur, stark värdegrund och gott samarbete. Vi ser Östersjön som en stark symbol för Norden och vill försäkra oss om att Östersjön mår väl även i framtiden.

Även om Havators direkta miljöpåverkan på Östersjön är tämligen begränsad, har flertalet av Havators leverantörer och kunder stor direkt påverkan på Östersjön. Vi har därför beslutat oss för att inleda ett långsiktigt samarbete med John Nurminens Stiftelse. Målet med samarbetet är att utveckla service- och verksamhetsmodeller genom vilka Havator kan styra medel till John Nurminens Stiftelse, och på detta sätt försäkra att Östersjön tas väl hand om.

John Nurminens Stiftelse

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar

Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen som har belönats för sin kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation. I stiftelsens projekt för ett rent Östersjön förbättras Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs med hjälp av mätbara resultat och effektivitet.

www.johnnurmisensaatio.fi/

John Nurminens Stiftelse.

Det finns styrka i exemplet

Varje företag är en del av någonting större. Vi förstår att vår verksamhet påverkar vår omgivning såväl direkt som indirekt. Vi vill vara en trygg och inspirerande arbetsplats där varje anställd har möjligheten att växa, ta ansvar och utvecklas. Vi studerar kontinuerligt vår påverkan på våra intressegrupper och utvecklar vår verksamhet utgående från den feedback vi får.

Uppförandekod

Havators uppförandekod genomsyrar hela bolagets värdekedja. Den koncernomfattande uppförandekoden omfattar såväl underleverantörer, samarbetspartners som i ökande grad även kunder.

Bekanta dig med uppförandekoden.

Rapportera missbruk