­­In english, please see below

Magnus Funck ny transportchef på Havator. Havator, känd för sin kompetens och långa erfarenhet inom lyftlösningar, tunghantering, montage och industriell logistik, tar ännu ett steg framåt och utökar transporttjänsterna på svenska marknaden.

Det innebär att Havator kommer utöka logistiken till sina kunder, med möjlighet att hantera allt från lyft och transport till leverans och placering. Genom att utvidga sina tjänster stärker Havator sin position som en pålitlig partner för företag som strävar efter effektiva och sömlösa lösningar inom bland annat industrin.

För att driva denna nya satsning framåt har Havator rekryterat Magnus Funck som närmast kommer från SSAB, där han varit verksam som transportchef de senaste sju åren. Placeringen blir Luleå vilket också signalerar Havators engagemang i att stärka sin närvaro i norra Sverige, och därmed utöka servicen till företag och etableringar i regionen.

Henrik Modéer, VD för Havator AB, ger sin syn på expansionen:

– Vi är stolta att kunna erbjuda våra kunder mer omfattande lösningar som transporttjänsterna innebär. Det är en naturlig förlängning av vårt erbjudande.

Ari Henriksson, VP Specialtransport Havator är nöjd med rekryteringen:

– Vi är övertygade om att vår nya Transportchef kommer att spela en avgörande roll i denna satsning. Magnus har en gedigen erfarenhet av logistik och industrin i ledande position, så vi ser stor potential framåt.

– Jag ser fram emot att få utveckla transportverksamheten i Sverige och har under många år haft en god kontakt med Havator som jag vet uppskattas för sitt arbete, säger Magnus Funck.

Fakta om företaget:
Havator AB | Havator Group

Havator är Nordens och Sveriges ledande helhetsleverantör av tjänster inom tunga och komplicerade lyft med mobilkranar, transporter och tunghantering samt montage av prefabricerade betongelement. De största kunderna finns inom, industri, byggsektorn och infrastrukturprojekt samt ett stort antal mindre kunder via de lokala depåerna runt om i Sverige. Koncernen omsätter en miljard SEK och har ca 450 medarbetare totalt.

Fotograf: Jarkko Finnilä, Carelin Oy

För mer information:

Magnus Funck, Transportchef Havator AB
+46 76 639 76 30, magnus.funck@havator.com

Ari Henriksson, VP Special transport Havator
+358 50 536 73 20, +46 76 107 95 02
ari.henriksson@havator.com

Henrik Modéer, VD Havator AB
+46 73 766 74 87, henrik.modeer@havator.com

Läs mer om transport och kontakta oss!

Havator expands Transportation services in Sweden, new transport manager in Place in Luleå

Magnus Funck is the new Transport Manager at Havator. Havator, known for its expertise and extensive experience in lifting solutions, heavy handling, assembly, and industrial logistics, is taking another step forward by expanding its transportation services in the Swedish market.

This means that Havator will enhance logistics for its customers, with the ability to handle everything from lifting and transportation to delivery and placement. By expanding its services, Havator strengthens its position as a reliable partner for companies seeking efficient and seamless solutions in various industries.

To drive this new initiative forward, Havator has recruited Magnus Funck, who most recently comes from SSAB, where he has served as a transport manager for the past seven years. The placement will be in Luleå, which also signals Havator’s commitment to strengthening its presence in northern Sweden and thus expanding its services to businesses and establishments in the region.

Henrik Modéer, CEO of Havator AB, shares his perspective on the expansion and recruitment:

”We are proud to offer our customers more comprehensive solutions like transportation services. It is a natural extension of our offering.”

Ari Henriksson, Vice President of Special Transport at Havator, is satisfied with the recruitment:

“We are confident that our new Transport Manager will play a crucial role in this investment. Magnus has a solid experience in logistics and the industry in leadership positions, so we see great potential ahead.”

”I look forward to develop the transport business in Sweden and have had a good relationship with Havator for many years, which I know is appreciated for its work,” says Magnus Funck.

About the company:
Havator AB | Havator Group

Havator is the leading provider of comprehensive services for heavy and complex lifting, including mobile crane services, transportation, heavy handling, and the assembly of prefabricated concrete elements in the Nordic region and Sweden. Their largest clients come from the industrial, construction, and infrastructure sectors, alongside numerous smaller customers served through their local depots across Sweden. The company in total has an annual turnover of SEK 1 billion and 450 employees.