Hållbarhetsrapport Havator AB

I denna hållbarhetsrapport kommer vi lägga fokus på att beskriva vårt genomförda arbete med företagets hållbarhetsfrågor under 2020 och även hur vi planerar att på kort och lång sikt ta steg mot ett ännu mer hållbart företag. Detta innebär att vi kommer inte repetera de grundläggande värderingarna och hållbarhetsarbetet utan fokusera på att beskriva vad  företaget har gjort på sin hållbarhetsresa under det senaste året och vad vi ska göra framöver.

Under 2020 genomförde vi en uppgradering av vårt verksamhetsledningssystem där det integrerade ledningssystem numera innefattar de tre ISO-standarderna. För framtiden pågår diskussioner kring att även komplettera detta med en certifiering av vårt hållbarhetsarbete.

  • ISO 9001, KVALITET
  • ISO 14001, MILJÖ
  • ISO 45001, ARBETSMILJÖ

Ansvaret för uppföljning av beslutade mål och handlingsplaner inom hållbarhet ligger hos VD och Chef HSSEQ.

I vårt verksamhetssystem finns policys, riktlinjer och rutiner tillgängliga som stöd för våra medarbetare oavsett geografi och organisationstillhörighet.

De etiska riktlinjerna för Havator är ryggraden för vår verksamhet och våra värderingar.

Hållbarhet – fokusområden

Fokusområdena utgår ifrån och speglar Havators inriktning för att uppnå en långsiktig hållbar utveckling för verksamheten och att bidra som god samhällsaktör.

Säkerhet och Säkerhetsrisker

Vi har under 2020 haft en positiv trend avseende olyckor och framförallt personskador där vi mer än halverat antalet personskador och sjukfrånvaro avseende arbetsrelaterade skador. Från 21 till 10 personskador och från 10 till 5 olycksrelaterade sjukskrivningar när man jämför 2020 med 2019.

  • Havator AB personal totalt 2019 17 st. personskador, varav 8 st. med sjukskrivning.
  • UE personal totalt 2019 4 st. personskador varav rapporterad sjukskrivning 2 st.
  • Havator AB personal totalt 2020 9 st. personskador varav 4 st. med sjukskrivning.
  • UE personal totalt 2020 1 st. personskador varav rapporterad sjukskrivning 1 st.

Ekonomi och lönsamhetsrisker

Under 2020 har Havator infört e-faktura, som bidrar till ett minskat ekologiskt fotavtryck.

Socialt och Sociala risker

Havator har bidragit under året med att säkerställa att vi står emot marknadskrafter som leder till att man tar genvägar i regelverken. Vi följer våra kollektivavtal och följer folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Detta följer våra värderingar och vårt ställningstagande leder till att fler kunder väljer långsiktig hållbarhet och långsiktig lönsamhet och hållbara affärsrelationer.

Miljö och Miljörisker

Som certifierade i miljöledningssystem ISO14001 arbetar vi aktivt för att minska miljöpåverkan samt att vara en trygg leverantör som uppfyller identifierade miljökrav.  Vi har påbörjat en transportupphandling som ska leda till ökad optimering och samordning av våra transporter. Tex. minska tomma återtransporter. Genom att registrera var jobbet ska göras i planeringssystemet, får vi en bättre överblick över maskinplacering och optimering över en större geografi. Vi fortsätter att optimera våra transporter för att minska miljöpåverkan, vilket också är kostnadseffektivt för våra kunder.

Havator förnyar maskinparken kontinuerligt via investeringar i nya kranar med renare motorer och miljöoljor. Under 2020 har vi investerat i ett antal nya mobilkranar som är miljövänligare. Vi har samtidigt avyttrat äldre maskiner och på detta vis förnyat vår maskinpark och minskat dess miljöpåverkan.

Vi minimerar användning av kemikalier på depåerna och byter löpande ut kemikalier mot mer miljövänliga alternativ. Ett pågående projekt är att öka inköpen från upphandlade företag som har tagit fram substitutionsprodukter som är mer hållbara både för miljön och plånboken.

Som en del av Havators hållbarhetsprogram har bolaget ett långsiktigt samarbete med John Nurminens Stiftelse. Stiftelsens mål är att skapa resultatrika och konkreta skyddsåtgärder för Östersjön och deras arbete har gett stor effekt. Detta samarbete stödjer alla de delar som ligger till grund för Havators hållbarhetsarbete och värdegrund, i beslut och agerande kopplat till social, ekonomisk och miljömässig verksamhetsutveckling.  

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete..

För mer information, kontakta;

Juha Hautala, +46 73-396 46 40, HSEQ chef Havator Sverige